Prawne aspekty procesu inwestycyjnego - szkolenie

A A A

19 kwietnia – siedziba dziennika Rzeczpospolita

 

Przezwyciężanie trudności, jakie pojawiają się w niemal każdym procesie budowlanym, wymaga uprzedniego przygotowania. Przedsięwzięcie powinno się bowiem toczyć bez zwłoki, a to wymaga dochowywania terminów administracyjnych oraz wiedzy, który organ jest za co odpowiedzialny. Proces inwestycyjny wiąże się z wieloma kwestiami z pogranicza prawa i biznesu, takich jak negocjowanie zakupu gruntów, uzyskiwanie pozwoleń na budowę i innych zezwoleń, wreszcie sama finalizacja, czyli wznoszenie budowli. Do tego dochodzi skomplikowana materia podatków i ubezpieczeń, bez znajomości której żaden przedsiębiorca nie powinien angażować swojego kapitału.

 

Celem szkolenia jest przybliżenie osobom, które planują lub już realizują przedsięwzięcia budowlane (w szczególności o charakterze deweloperskim) kluczowych zagadnień właściwych dla tej formuły działalności gospodarczej. Uczestnicy zostaną zapoznani z tymi uwarunkowaniami, co pozwoli im doradzać przedsiębiorcom w procesach inwestycyjnych albo prowadzić działalność deweloperską pod własną firmą. Będą też wiedzieć jak podjąć się negocjowania umów, jak je ubezpieczać i jak następnie rozliczać podatkowo.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 

 • przedsiębiorców branży deweloperskiej;
 • inwestorów planujących wzniesienie obiektu budowlanego;
 • osób zainteresowanych zakupem gruntów pod inwestycje;
 • pracowników działów organizacyjno – prawnych spółek;
 • osób odpowiedzialnych za sporządzanie ofert, umów i innych dokumentów w przedsiębiorstwach


Program szkolenia

 

9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników

 

9.30 - 11.00 Nabycie nieruchomości gruntowej pod inwestycję budowlaną

 

  • due diligence przed nabyciem nieruchomości:

   • analiza ekonomiczna, księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, studium i plan miejscowy, urządzenia przesyłowe, najem jako podstawa prowadzenia inwestycji

  • odrolnienie gruntu:

   • zmiana przeznaczenia w planie miejscowym, wyłączenie z produkcji rolnej, opłaty

  • pierwokup:

   • Agencja Nieruchomości Rolnych, gmina, specjalne strefy ekonomiczne; umowy dotyczące nieruchomości: umowa przedwstępna, zobowiązująca i rozporządzająca, przetargi na nieruchomości gminne

  • podział i scalenie nieruchomości, opłata adiacencka:

   • nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, w tym osoby prawne zarejestrowane za granicą: zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwolnienie dla przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, inne zwolnienia

 

Decyzja o warunkach zabudowy

 

  • wnioski i uwagi do studium oraz planu miejscowego

  • postępowanie w przedmiocie warunków zabudowy: decyzja niezbędna w razie braku planu miejscowego, strony postępowania, terminy, zwolnienia

  • uzgodnienia i środowiskowe uwarunkowania decyzji

  • zawieszenie postępowania:

   • fakultatywny charakter, niezgodność zamierzenia budowlanego ze studium, zawieszenie do czasu uchwalenia planu, zażalenie

  • wydanie decyzji i jej skutki:

   • przesłanki wydania, decyzja na czas nieokreślony, renta planistyczna, przeniesienie decyzji na inny podmiot

 

Pozwolenie na budowę

 

  • informacje wstępne:

   • ostateczne pozwolenie jako warunek rozpoczęcia i prowadzenia robót, prace przygotowawcze, wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego

  • postępowanie w przedmiocie pozwolenia: warunki wydania pozwolenia, wygaśnięcie, przeniesienie pozwolenia na inny podmiot, termin na wydanie pozwolenia

  • decyzja o pozwoleniu na budowę:

   • treść decyzji, inwentaryzacja geodezyjna, szczególne warunki pozwolenia, zmiana pozwolenia, kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora w razie wniesienia skargi

  • strony postępowania i organy:

   • właściwość rzeczowa i miejscowa, wyłączenie organizacji społecznych

  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

  • zwolnienie od uzyskania pozwolenia – zgłoszenie

  • rozpoczęcie robót budowlanych – obowiązek zawiadomienia

  • pozwolenie na rozbiórkę

 

11.00 - 11.15 Przerwa na kawę

 

11.15 - 13.00 Umowa o roboty budowlane, w tym zasady zamówień publicznych

 

  • definicja umowy: brak powszechnie wiążących wzorców umów,

   • essentialia negotii, obiekt, roboty budowlane, oddanie obiektu, projekt;

  • odpowiedzialność solidarna inwestora i generalnego wykonawcy:

   • zakres robót do powierzenia podwykonawcom, zgoda inwestora, zmiany i uzupełnienia umowy z podwykonawcą a zgoda inwestora, konsekwencje jej braku, sprzeciw inwestora, ograniczenie odpowiedzialności solidarnej poprzez umowę z inwestorem zastępczym;

  • postanowienia umowy o roboty budowlane:

   • obowiązki zamawiającego, podstawowe obowiązki wykonawcy, wyznaczenie przedstawicieli stron, narady, reguły angażowania podwykonawców, przedmiot umowy, termin realizacji robót, wynagrodzenie wykonawcy i zasady płatności, regulacje w zakresie przeprowadzania odbiorów, zasady usuwania stwierdzonych wad, rękojmia, gwarancja jakości i należytego wykonania, gospodarka odpadami, gwarancja zapłaty na rzecz wykonawcy, zakres i zasady odpowiedzialności wykonawcy, odpowiedzialność zamawiającego, przypadki odstąpienia od umowy, wypowiedzenie umowy, kary umowne, zasady dokonywania zmian w zakresie powierzonych robót, roboty dodatkowe, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rozpatrywanie sporów, kwestia poufności, cesja praw z umowy, kwestia praw autorskich do projektów

  • warunki kontraktowe FIDIC:

   • Czerwona Książka – roboty projektowane przez zamawiającego, Żółta Książka – roboty projektowane i wykonywane przez wykonawcę, Srebrna Książka – roboty pod klucz

  • zamówienie na roboty budowlane w trybie Prawa zamówień publicznych:

   • zakres stosowania PZP, pojęcie robót budowlanych, wartość robót objętych zamówieniem a obowiązek stosowania PZP, jawność postępowania i tryby zamówienia na roboty budowlane, wykonawcy uprawnieni do udziału w postępowaniu, obowiązek opisu zamawianych robót budowlanych i wskazania podwykonawców, wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nieważność umowy

  • gwarancja zapłaty za roboty budowlane:

   • Ustawa o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, formy gwarancji, ograniczenia realizacji, zwrot kosztów udzielonych gwarancji, niedopuszczalność umownego wyłączenia roszczeń, termin na udzielenie gwarancji, inne roszczenia wykonawcy.

 

umowa deweloperska

 

  • cel i charakter prawny umowy

  • forma umowy zgodnie z ustawą o własności lokali

  • niedozwolone postanowienia, czyli klauzule abuzywne: katalog z Kodeksu cywilnego:

   • abstrakcyjna kontrola, sądy polubowne, zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, kary pieniężne, przykładowe klauzule abuzywne w umowach deweloperskich

  • umowy rezerwacyjne

 

13.00- 13.30 Lunch

 

13.30 - 15.00 Ubezpieczenia w budownictwie z uwzględnieniem standardów międzynarodowych

 

  • podstawowe pojęcia ubezpieczeń:

   • umowa ubezpieczenia, wypadek ubezpieczeniowy, likwidacja szkody, franszyza integralna i redukcyjna, podlimity sumy ubezpieczenia, niedoubezpieczenie, ubezpieczony, odszkodowanie, suma gwarancyjna, zasada proporcji

  • etapy zawarcia umowy ubezpieczenia:

   • wniosek o ubezpieczenie, oferta i jej akceptacja, polisa

  • ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu CAR/EAR:

   • zakres ochrony ubezpieczeniowej, typowe wyłączenia

  • standard monachijski:

   • klauzule wspólne: 003, 004, klauzule ubezpieczenia ryzyk budowlanych: 115, 119, 120, klauzule ubezpieczenia ryzyk montażowych: 200, 201;

  • ALoP (ubezpieczenie utraty zysku inwestora w wyniku szkody objętej ubezpieczeniem budowlano – montażowym) i MLoP (ubezpieczenie utraty zysku w wyniku uszkodzenia i zniszczenia maszyn);

  • likwidacja szkody – jak ma postępować ubezpieczony?

 

Inwestycje wokół zabytków

 

  • formy ochrony zabytków

  • rejestr zabytków:

   • wpis otoczenia zabytku do rejestru, zezwolenie konserwatora zabytków, roszczenia właściciela zabytku wobec gminy i inwestora, gminny program opieki nad zabytkami

  • park kulturowy

  • strefa ochrony konserwatorskiej w planie miejscowym

  • zgoda konserwatora zabytków na zbycie/ podział nieruchomości

 

15.00 - 15.15 Przerwa na kawę

 

15.15 - 17.00 Opodatkowanie procesu inwestycyjnego

 

  • podatek VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych:

   • sprzedaż gruntu i użytkowania wieczystego – dostawa czy usługa?, stawki podatku, zwolnienia z VAT przy zbyciu nieruchomości, zaliczka i wadium a VAT, odliczenie VAT z faktury dokumentującej zakup gruntu, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

  • podatek VAT przy budownictwie mieszkaniowym:

   • preferencyjna stawka, opodatkowanie garaży podatkiem VAT, kontrowersje przy cesji praw umowy deweloperskiej;

  • wartość gruntu a koszty uzyskania przychodu

  • podatek rolny i podatek od nieruchomości

  • spółka celowa jako nabywca nieruchomości:

   • opodatkowanie sprzedaży udziałów w celowej spółce z o.o., uczestnictwo w celowej spółce komandytowej jako metoda obniżenia opodatkowania obcokrajowców

 

Case study - dyskusja

 

17.00 Zakończenie szkolenia


Cena obejmuje:

 

 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe
 • lunch
 • certyfikat ukończenia szkolenia

 

Cena: 890 zł/os.+ 23% VAT

 

Cena specjalna: 990 zł/os.+23% VAT - przy zgłoszeniu do 28 marca br. oraz przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z jednej firmy

Dodatkowo 10% zniżki na hasło C.H. BECK

 

Kontakt: Agnieszka Piśniak - Product Manager ds. Konferencji i Szkoleń

 

tel.(22) 463 07 61; fax.(22)622-61-61; e-mail: a.pisniak@rp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawne aspekty procesu inwestycyjnego<br /> - szkolenie
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń