Prawo do stałego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe

A A A

Sąd Najwyższy uznał, iż decyzja zezwalająca przedsiębiorstwu przesyłowemu na przeprowadzenie przez dany grunt urządzeń, przyznaje mu prawo do stałego korzystania z nieruchomości. Orzeczenie jest wynikiem sporu, jaki toczył się pomiędzy Sylwestrem B. a PGNiG S.A.

 

W przedmiotowej sprawie wystąpił następujący stan faktyczny. Mieszkaniec gminy Wieliszew Sylwester B. jest właścicielem działki, na której w 1981 r. został posadowiony gazociąg wysokiego ciśnienia. Jego montaż został dokonany w oparciu o pozwolenie na budowę, wydane na rzecz poprzednika prawnego spółki PGNiG tj. Mazowieckich Zakładów Gazownictwa Warszawa. W tym miejscu należy dodać, iż w dniu wydania ww. pozwolenia na budowę, grunt zaklasyfikowany był jako tzw. rola. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, iż MZG Warszawa legitymowało się tytułem prawnym do nieruchomości w oparciu o art. 35 ustawy z 12.3.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości.

 

Nie zbaczając na normy określające dystans, który należy zachować przy budowie budynków mieszkalnych w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu, Sylwester B. wybudował cześć budynku mieszkalnego w odległości mniejszej niż wymagane 4 metry od jego osi. Dodać należy również, iż w dokumentacji technicznej, ww. instalacja została określona błędnie, jako gazociąg niskiego ciśnienia, co jest sprzeczne ze stanem faktycznym.

 

Wskazany mieszkaniec gminy Wieliszew wystąpił z powództwem przeciwko PGNiG S.A. o zapłatę kwoty 430 000 zł z tytułu bezumownego korzystania z jego gruntu w okresie pomiędzy 1991 r. a 2007 r. oraz zobowiązanie ww. spółki do comiesięcznego uiszczania z tego tytułu na jego rzecz kwoty 2250 zł. Jednocześnie wniósł on usuniecie gazociągu i o przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed jego budowy oraz o zasądzenie od wszystkich pozwanych solidarnie, kwoty 100 000 zł tytułem zadośćuczynienia za życie w ciągłym stresie spowodowane obecnością ww. instalacji.

 

Sąd I instancji odrzucił w całości roszczenia powoda. Uznał on, iż ustawa z 12.3.1958 r. daje tytuł prawny do zajęcia przedmiotowej nieruchomości. Na skutek apelacji wniesionej przez Sylwestra B. sprawa trafiła do sądu II instancji. Sąd powziął wątpliwość, czy rzeczywiście decyzja wydana w oparciu o ww. ustawę dała spółce PGNiG prawo do trwałego i nieodpłatnego korzystania z nieruchomości, czy też jedynie prawo wstępu na nią w celu założenia i przeprowadzenia określonych urządzeń przesyłowych wraz z możliwością dostępu do nich. Biorąc pod uwagę ww. wątpliwości, sąd II instancji zwrócił się we wskazanym zakresie z pytaniem prawnym do SN, który po zapoznaniu się z aktami sprawy przesądził, iż decyzja przyznała spółce tytuł prawny do stałego korzystania z wymienionej w tej decyzji nieruchomości (III CZP 116/09).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo do stałego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń