Urządzenia przesyłowe a prawo do korzystania z działki

A A A

Sąd Najwyższy po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej ENEI SA (sygn. II CSK 658/07) orzekł w przedmiocie, czy w przypadku wyrażenia przez właściciela zgody na przeprowadzenie przez jego nieruchomość tzw. urządzeń przesyłowych, ich dysponent ma trwałe prawo do korzystania z działki.

 

W sprawie spór dotyczył dwóch nieruchomości położonych na terenie Poznania. W 1999 r. miasto Poznań oddało je w wieczyste użytkowanie spółce Prima na okres 40 lat. Na wskazanym gruncie, w momencie ich przekazania, posadowiona już były napowietrzna linia energetyczna. Na podstawie art. 222 § 2 oraz 233 KC spółka Prima zażądała ich usunięcia. Przypomnijmy, iż art. 222 § 2 KC stanowi, iż przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób niż przez pozbawienie faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń. Natomiast art. 233 KC rozszerza zakres wskazanego roszczenia również na użytkowników wieczystych.

 

W trakcie sporu przed sądem I instancji spółka ENEA wskazywała, iż powód opierając roszczenie na art. 222 § 2 KC, czyni to wbrew art. 5 KC, który stanowi, iż nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Rozstrzygając spór, sąd I instancji nie podzielił tej argumentacji i nakazał przeprowadzeniem prac technicznych, polegających na tzw. skablowaniu linii, czyniąc tym samym zadość roszczeniom powoda.

 

Sąd II instancji rozstrzygając spór między powodem a ENEĄ, oddalił apelację ENEI. Uznał, iż rozstrzygnięcie zapadłe przed sądem I instancji jest słuszne i nakazał usunięcie słupów wysokiego napięcia. Wskazał jednak przy tym, iż sąd I instancji nie może określać sposobu przywracania stanu zgodnego z prawem.

 

SN ostatecznie uznał jednak skargę ENEI i przekazał sprawę do sądu II instancji w celu jej ponownego rozpoznania. SN uznał, iż w tej sytuacji prawo użytkowania wieczystego doznaje ograniczeń. Sędzia wskazała, iż ograniczenie to wynika właśnie art. 233 KC. Przepis ten stanowi, iż użytkowanie wieczyste doznaje ograniczeń wynikających z ustawy, zasady współżycia społecznego i umowy oddania w użytkowanie wieczyste. Zdaniem sądu kluczowym w tej sprawie okazało się wskazanie podstawy wkroczenia na nieruchomość. SN wskazał, iż w obydwóch instancjach postępowania, sądy nie ustaliły, czy przeprowadzenie linii energetycznej nastąpiło za zgodą, czy też bez zgody użytkownika wieczystego. Kwestia ta ma zasadnicze znaczenia dla sprawy, gdyż koniecznym jest ustalenie, czy pomiędzy użytkownikiem wieczystym a przedsiębiorstwem doszło do nawiązania określonego stosunku zobowiązaniowego uprawniającego do korzystania nieruchomości.

 

Uznać należy, iż wydając rozstrzygnięcie, SN wziął pod uwagę argument ENEI, iż w chwili zawierania umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, posadowiona na nieruchomości linia energetyczna została zamontowano na podstawie prawidłowo wydanej decyzji administracyjnej, czego spółka Prima musiała mieć świadomość.

 

Źródło: Rzeczypospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Urządzenia przesyłowe a prawo do korzystania z działki
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń