Warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownikowi przez pracodawcę

A A A

Obie strony stosunku pracy mogą rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony za wypowiedzeniem, którego okres określają przepisy KP. Możliwość taka istnieje również w przypadku niektórych umów zawartych na czas określony. Zdarza się jednak, że pracodawca podejmuje decyzję o kontynuowaniu zatrudnienia pracownika, któremu wcześniej złożył wypowiedzenie.

 

Zarówno wypowiedzenie umowy o pracę, jak i jego cofnięcie są oświadczeniami woli, do których należy, na podstawie art. 300 KP, stosować przepisy KC. O ile wypowiedzenie umowy o pracę uznaje się za dokonane, jeżeli zostało złożone drugiej stronie w taki sposób, że mogła się ona zapoznać z jego treścią (zob. wyrok SN z 6.1.1980 r., PRN 109/80, PiZS Nr 5/1982), nie zaś z chwilą przygotowania pisma zawierającego to oświadczenie (zob. wyrok SN z 20.8.1984 r., I PRN 111/84, OSNC Nr 4/1985, poz. 57), to odwołanie takiego oświadczenia woli jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Pracodawca może zatem skutecznie cofnąć złożone przez siebie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy do momentu zapoznania się adresata z jego treścią (zob. uchwała SN z 23.10.1986 r., III PZP 62/86, OSNC Nr 10/1987, poz. 156). Warto wskazać, że przesłanie treści takiego oświadczenia woli faksem spełnia jedynie warunki uprawdopodobnienia za pomocą pisma (zob. wyrok SN z 23.11.2007 r., IV CSK 228/07, OSNC-ZD Nr 3/2008, poz. 88). Adresatem oświadczenia woli pracodawcy o cofnięciu wypowiedzenia jest pracownik. Złożenie takiego oświadczenia innej osobie, choćby był to przedstawiciel związku zawodowego reprezentujący pracownika, jest bezskuteczne dopóty, dopóki oświadczenie to nie dotrze do pracownika w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią (zob. wyrok SN z 7.3.2006 r., I PK 128/05, OSNP Nr 5–6/2007, poz. 66).

 

W przypadku późniejszego cofnięcia wypowiedzenia dodatkowym elementem warunkującym jego skuteczność jest zgoda pracownika (zob. wyrok SN z 3.12.2008 r., I PK 92/08, MoPr Nr 3/2009; wyrok SA w Poznaniu z 22.2.2007 r., I ACa 916/06, LEX Nr 298389 oraz wyrok NSA w Warszawie z 17.11.1989 r., II SA 1177/89, ONSA Nr 2/1989, poz. 95). Forma, w jakiej pracownik ma wyrazić taką zgodę, nie została określona w przepisach, jednak do celów dowodowych pracodawca powinien dążyć do uzyskania takiego oświadczenia na piśmie. Warto wskazać, że oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią, czyli z chwilą jego przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych (zob. postanowienie SN z 10.12.2003 r., V CZ 127/03, OSNC Nr 1/2005, poz. 12).

 

Należy jednak podkreślić, że skuteczna będzie zarówno zgoda wyrażona ustnie, jak i przez czynności konkludentne, czyli w sposób dorozumiany, a zatem np. poprzez cofnięcie powództwa o przywrócenie do pracy (zob. wyrok SN z 28.3.2002 r., I PKN 55/01, niepubl.). Natomiast zgoda pracownika na przedłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę nie jest tożsama ze zgodą na cofnięcie wadliwego wypowiedzenia i rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia stron (zob. wyrok SN z 9.2.2000 r., I PKN 498/99, OSNP Nr 13/2001, poz. 431). Skutecznego cofnięcia wypowiedzenia nie stanowi również poinformowanie pracownika o posiadaniu uprawnień emerytalnych i złożenie przez niego wniosku o emeryturę (zob. wyrok SN z 5.12.2006 r., II PK 44/06, OSNP Nr 1–2/2008, poz. 9).

 

W orzecznictwie podkreśla się, że pracownik nie ma w żadnym razie obowiązku wyrażania zgody na cofnięcie wypowiedzenia. Podstawy takiej nie stanowi przepis art. 8 KP również w sytuacji, gdy odmowa wyrażenia takiej zgody mogłaby być oceniona jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Obowiązek taki nie wynika także z innych przepisów (zob. wyrok SN z 3.2.1993 r., I PZP 72/92, niepubl.). W konsekwencji pracownik, który nie wyraził zgody na cofnięcie przez zakład pracy wypowiedzenia umowy o pracę, mimo iż w okresie wypowiedzenia przestały istnieć przyczyny wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy z 28.12.1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19) – ma prawo do odprawy pieniężnej określonej w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy (zob. uchwała SN z 7.2.1991 r., III PZP 26/90, OSNC Nr 7/1991, poz. 89).

 

Pracownikowi, który wyraził zgodę na cofnięcie przez pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, lecz wynagrodzenie przewidziane w art. 81 KP (zob. wyrok SN z 28.3.2002 r., I PKN 55/01, Monitor Prawniczy Nr 17/2002).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Warunki skutecznego cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownikowi przez pracodawcę
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń