Nieruchomości / Artykuły / Prawo

Umowy pośrednictwa w świetle ustawy o prawach konsumenta

Wojciech Karpiński

W dniu 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827; dalej PrawKonsU), która jest wynikiem implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady...

Decyzja o warunkach zabudowy – zagadnienia proceduralne

Decyzja o warunkach zabudowy – zagadnienia proceduralne

Maciej Nowak

Poza sprawdzaniem tego, czy przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy spełnione są kryteria określone w art. 61 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r....

Hipoteka przymusowa – wybrane zagadnienia

Katarzyna Siwiec

Hipoteka przymusowa uregulowana jest w dziale 2 rozdziale 3 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.; dalej KWU). Zgodnie z treścią art. 109...

Odrolnienie gruntów klas I–III. Planowane zmiany, cz. I

Maciej Bielecki

Ustawą z 8.3.2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 503) wprowadzono obowiązek uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na odrolnienie gruntów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Nieruchomości
Aktualny numer: 2/2015
Liczba tekstów: 2417
Kalendarz wydarzeń