Informacje dla Autora


Teksty w formacie DOC lub RTF (o objętości do 25 stron maszynopisu) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy przesyłać drogą poczty elektronicznej do redaktora prowadzącego – Emilia Rucińska-Sech (emilia.rucinska@beck.pl).

Do tekstu powinno być dołączone jego krótkie streszczenie w języku angielskim (abstract) – ok. 2000, max. 2500 znaków – ewentualniedodatkowo w języku niemieckim (Zusammenfassung). Do materiałów przesłanych przez absolwentów prawa, doktorantów,asystentów i aplikantów niezbędne jest dołączenie rekomendacji opiekuna naukowego. Podział tekstu na jednostki redakcyjne oraz sposób cytowania źródeł w przypisach winien odpowiadać schematowi przyjętemu przez Wydawnictwo C.H.Beck. Przedruk artykułu wymaga zgody Wydawcy, cytowanie – powołania się na źródło.Do druku zasadniczo przyjmowane będą wyłącznie materiały, które nie zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w innym miejscu. Autor przed publikacją tekstu zobowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie w tym przedmiocie, jak również zapewnić, że przysługuje mu całość praw autorskich do złożonego tekstu.

Złożone teksty są oceniane przez dwóch recenzentów będących specjalistami w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot opracowania.

Kolegium Redakcyjne zawiadamia autora, czy tekst został przyjęty dodruku, ewentualnie – jakie zmiany należy w nim wprowadzić. Materiały niezamówione nie będą zwracane. Warunkiem publikacji tekstu jest przeniesienie na Wydawcę praw autorskich do publikowanego tekstu w zakresie określonym w osobnej umowie.

Za publikację na łamach kwartalnika Autor otrzymuje 5 punktów zgodnie z listą czasopism naukowych opublikowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship”

 1. „Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. „Guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 2. Redakcja kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 3. Redakcja kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. opis w pkt 1) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” prosi o przekazywanie przez autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Redakcja kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.


Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcja kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja” poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 2. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium recenzentów) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej raz do roku.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 7. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów między nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  - bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  - relacje podległości zawodowej,
  - bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 8. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Arbitraż i Mediacja
Aktualny numer: 02/2018
Liczba tekstów: 395